Fabiola Hidalgo: Re – Matters

Näyttelyni koostuu projektini Light Matters Series maalauksista sekä projektistani Re – Cut. Ensin
mainittu on värien, aineen ja valon tutkielma, joka on saanut inspiraationsa kosmoksesta, planeetoista,
mineraaleista, geometriasta ja painovoimasta. Käytän kirkkaiden ja neonvärien palettia saavuttaakseni
väreilevän visuaalisen vaikutelman. Projektissani Re – Cut luon kollaaseja kirjoista ja digitaalisista
kuvista. Tallennamme jatkuvasti kuvia joita näemme. Onko kuvan tarkoitus tulla katsotuksi vain kerran?
Vai tuleeko se katsotuksi monia kertoja, ja ehkä jaetuksi jonkun toisen kanssa, joka tulee toistamaan
prosessin… Jotkut näistä kuvista on painettu kirjoihin kuvien kuluttajille, mutta kuten tiedämme, ihmiset
heittävät pois vanhoja kirjoja koko ajan, ja monet kirjat pysyvät avaamatta vuosien ajan. Olen saanut
kollaaseihini käyttämäni kirjat käyttööni ilmaiseksi. Niiden aiemmat omistajat päättivät hankkiutua niistä
eroon ja antaa ne pois. Näin ollen luon uusia kuvia pois heitetyistä esineistä: uusia ajatuksia, uusia
yhdistelmiä.
Re – Matters on kompositio projekteistani, jotka yhdistyvät toisiinsa geometrian ja värin kautta. Minulle
on tärkeää hyödyntää esineitä, joita meillä jo on: päätavoitteeni taiteilijana on taiteen tekeminen
ekologisesti kestäväksi. Mielestäni meillä on jo tarpeeksi esineitä – joten käytetään niitä uuden asioiden
ja samalla uusien visuaalisten kokemusten luomiseen.

English

My exhibition consists in paintings from my project Light Matters Series and my project Re – Cut. The
first one is a study of colors, matter and light inspired by the cosmos, planets, minerals, geometry and
gravity. I use a neon and a luminous color palate for a vibrating visual effect. On my project Re – Cut I
create collages from books and digital images. We are constantly capturing the images that we see. Is
the purpose of an image to be looked at only once? Or is it to be looked at many times, and maybe
shared with someone else who will then repeat the process… Some of these images are printed into
books made for image consumers, but as we know, people throw away old books all of the time and
plenty of books remain unopened for years. The books I’ve used for my collages have all been acquired
for free. Their previous owners decided to get rid of them and give them away. From this discarded
objects I create new images, new ideas and new compositions.
Re – Matters is a composition from my projects that connect through geometry and color. For me is
important to make use of things that we already have; as an artist my main goal is to make art
sustainable. I think we have enough objects — let’s use them and create new things; therefore new
visual experiences.

Svenska

Min utställning består av målningar ur mina projekt vid namn Light Matters Series och Re – Cut. Det
förstnämnda är en studie i färger, materia och ljus inspirerat av kosmos, planeter, mineraler, geometri
och gravitation. Jag använder mig av en ljusstark neonfärgspalett för att åstadkomma en vibrerande
visuell effekt. I mitt projekt Re – Cut skapar jag kollage av böcker och digitala bilder. Vi fångar ständigt
bilderna i vår omgivning. Är en bilds syfte att ses en enda gång? Eller är det att man tittar på den

åtskilliga gånger och kanske delar den med någon som sedan upprepar processen… Vissa av dessa
bilder trycks för dem som aktivt konsummerar bilder, men som vi vet så kastar folk hela tiden bort
gamla böcker och en massa böcker förblir på så vis oöppnade under åratal. De böcker jag använt i
mina kollage har alla anskaffats gratis. De tidigare ägarna har velat bli av med dem och har skänkt dem
ifrån sig. Av dessa kasserade objekt gör jag nya bilder, nya ideer och nya kompositioner.

Re – Matters är en komposition av projekt som kan kopplas samman genom mitt sätt att anända
geometri och färg. För mig är det viktigt att hitta användning för saker vi redan har; mitt huvudsakliga
mål som konstnär är att göra konsten hållbar. Jag tycker vi har tillräckligt med objekt – låt oss använda
dem och skapa nya grejer; det vill säga nya visuella upplevelser.