Jaana Lönnroos – 3.8.- 3.9.2021

Arkeologisia löytöjä

Arkeologia (kreikk.arkhaios, ‘muinainen’ + logos, ‘tieto’), on
humanistinen tiede tai oikeammin joukko tieteitä, jotka tutkivat ihmisen
menneisyyttä analysoimalla muinaisjäännöksiä, eli niitä jälkiä, joita
ihmisen toiminta on jälkeensä jättänyt. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhat
rakennukset ja niiden perustukset, esinelöydöt eli artefaktit, haudat ja
ihmisten jäännökset sekä ihmisen maisemassa aiheuttamat muutokset.
Arkeologisen tutkimuksen lähdeaineisto saadaan useimmiten
arkeologisista kaivauksista. Arkeologia voi tutkia lähihistoriaa, mutta
useimmiten se tutkii kaukaista menneisyyttä josta ei ole kirjallisia lähteitä.

Arkeologiaan erikoistunutta tutkijaa kutsutaan arkeologiksi.

Taide (lat. ars) tarkoittaa yleisesti kaikkia niitä toimintoja ja tuotteita,
joilla ihminen aistein havaittavin keinoin koettaa herättää toisissa
itsessään kokemiaan tunnevaikutuksia.

Taide on yksi kulttuurin peruskäsitteistä. Taide on ilmaisun, viestinnän,
kannanoton ja esteettisen mielihyvän tuottamisen väline. Se, onko jokin
teos taidetta, riippuu tarkastelijan omaksumasta taidekäsityksestä.
Taidetta voi olla myös sellainen, joka aiheuttaa kokijassaan muitakin kuin
esteettisyyden tunteita. Taiteen tekeminen voi olla tekijälleen myös
elämän eri ilmiöiden ja merkitysten tutkimisen väline.

Taiteen tekemiseen erikoistunutta henkilöä kutsutaan taiteilijaksi.