Anniina Vainionpää – Minuus

Minuus /// 6.6. – 1.7.2017

Minuus on jatkuvassa muutoksessa. Vaikka olen erilainen tilanteesta riippuen, olen silti minä. Muistikuvat, valheellisetkin, sulautuvat nykyhetkeen ja vaikuttavat tapaani lukea muita ihmisiä ja sekoittuvat maailmaan ympärilläni. Minuus syntyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kohtaamiset ihmisten kanssa piirtyvät kuviksi yhteisen kielen etsimisestä: olettamuksista, tunteista ja erilaisista rooleista joita kannamme mukanamme. Joskus kohtaamme mutta jäljelle jää vain tunne kohtaamattomuudesta.

Minuutta muokkaavat ne tarinat, joita meille toistetaan tosina kertomuksina meistä itsestämme. Ne ovat kuitenkin vain tarinoita, jonkun toisen näkemys tapahtumista. Selkeänä hetkenä näen itseni kokonaisuutena, erilaisten ominaisuuksien ryppäänä. Tunnistan tunteeni enkä luule niitä joksikin muuksi. Toisinaan peilistä katsovat vieraat kasvot, jotenkin tutut mutta toiseksi muuttuneet. Tällainenko minä olenkin, toisenlainen kuin kuvittelin.

Olen riihimäkeläinen kuvataiteilija ja taidegraafikko. Taidegrafiikassa minua kiehtoo se, että varsinainen tuotos valmistuu lukuisten eri vaiheiden kautta laatalta paperille tai muulle pinnalle. Painaminen eli värin litistyminen, leviäminen ja imeytyminen sekä työn kääntyminen peilikuvaksi ovat työskentelyni keskiössä kiinnostavien värisommitelmien lisäksi. Vedostan puupiirrokset ja monotypiat käsin hiertämällä ja se on minulle sekä työvaihe vedossarjan tekoprosessissa että tärkeä keino taivuttaa väri ja piirrosjälki tahtooni.

Self

Ones self is constantly changing. Even though my behavior may vary depending on situation at hand, I am still me. Recollections, even how false they may be, merge with present and affect in the way I interpret other people and blend into the world around me. Self is a creation of interactions with others. Encounters with other people create a picture of a search for common language: assumptions, emotions and different roles we have adopted. Sometimes an encounter leaves us with no sense of understanding.

Stories that are repeatedly told us of ourselves modify our sense of self. However, those stories are only someone elses interpretations of events. On a moment of clarity I see myself as a whole and recognice my emotions as they are. Still sometimes I feel myself as an altered yet familiar version of me.

I am a visual artist and printmaker living in Riihimäki. My primary technique is woodcut. In printmaking I am fascinated by the different stages of the process. I’m repeatedly inspired by how the colors flatten, spread and absorb into the paper and transform into a mirror image of my original sketch. I print all the different layers by hand to create organic and versatile surfaces the way I prefer.

Jag

Jaget är i konstant förändring. Även om mitt beteende förändras beroende på situationen, så är jag ändå mig själv. 

Minnen, även falska sådana, vävs ihop med nuet och påverkar hur jag läser andra människor, och blandas med världen runt omkring. Jaget är en skapelse som utvecklas i symbios med andra. Möten med andra människor skapar en bild som hjälper oss att hitta ett gemensamt språk: antaganden, känslor och olika roller vi antagit. Ibland lämnar ett möte oss utan ett uns av förståelse.

Historier om oss själva som berättas om och om igen förändrar vår självbild. Ändå är dessa historier endast någon annans tolkning av händelserna. I stunder av klarhet ser jag mig själv som en helhet och mina känslor för vad de är. Ändå känner jag mig som en annorlunda, men ändå bekant, version av mig själv.

Jag är en bildkonstnär och grafiker som bor i Riihimäki. Min främsta teknik är träsnitt. Genom tryckeriet fascineras jag av de olika etapperna i processen. Jag blir ofta inspirerad av hur färgerna plattas ut, sprider sig och sugs in i pappret och formas till en spegelbild av min original sketch. Jag trycker alla de olika lagren för hand för att skapa en organisk och mångsidig yta precis så som jag vill ha det.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA